Skip to content

مَتّی
نسب نامهٔ عیسی مسیح

1کتاب نسب نامهٔ عیسی مسیح بن داود بن ابراهیم:2ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد.3و یهودا فارَص و زارَح را از تامار آورد، و فارَص حَصْرون را آورد و حَصْرون اَرام را آورد.4و اَرام عَمِّیناداب را آورد و عَمّیناداب نَحشون را آورد و نَحْشون شَلْمون را آورد.5و شَلْمون بوعَز را از راحاب آورد و بوعَز عوبید را از راعوت آورد و عوبید یَسّا را آورد.6و یَسّا داود پادشاه را آورد، و داود پادشاه سلیمان را از زن اوریّا آورد.7و سلیمان رَحَبْعام را آورد و رَحبْعام اَبِیَّا را آورد و اَبِیّا آسا را آورد.8و آسا یَهوشافاط را آورد و یَهوشافاط یورام را آورد و یورام عُزیّا را آورد.9و عُزیّا یوتام را آورد و یوتام اَحاز را آورد و اَحاز حِزْقیَّا را آورد.10و حِزْقیّا مَنَسّی را آورد و مَنَسّی آمون را آورد و آمون یوشیّا را آورد.11و یوشیَّا یَکُنیا و برادرانش را در زمان جلای بابِل آورد.12و بعد از جلای بابل یَکُنْیا سَألْتیئیل را آورد و سَأَلْتیئیل زَرُوبابِل را آورد.13زَرُوبابِل اَبیهود را آورد و اَبیهود ایلیاقیم را آورد و ایلیاقیم عازور را آورد.14و عازور صادوق را آورد و صادوق یاکین را آورد و یاکین ایلَیهُود را آورد.15و ایلیهود ایلعازَر را آورد و ایلعازَر مَتّان را آورد و مَتّان یعقوب را آورد.16و یعقوب یوسف، شوهر مریم، را آورد که عیسی مُسمّیٰ به مسیح از او متولّد شد.17پس تمام طبقات از ابراهیم تا داود چهارده طبقه است، و از داود تا جلای بابِل چهارده طبقه، و از جلای بابِل تا مسیح چهارده طبقه.

ولادت عیسی مسیح

18امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود که: چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح ‌القدس حامله یافتند.19و شوهرش، یوسف، چونکه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند.20امّا چون او در این چیزها تفکّر می‌کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت: ای یوسف، پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح‌القدس است.21و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امّت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.22و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود، تمام گردد:23که اینک، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما.

24پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنانکه فرشتهٔ خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خویش را گرفت25و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت. و او را عیسی نام نهاد.